طرح در آمد زائی


 

پلن شرکت میراث نفیس دست ها

با استناد به آیین نامه اجرایی چگونگی صدور ونحوه نظارت

 بر فعالیت صنفی در فضای مجازی(تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی)

تعاریف

عاملیت فروش:هر شخص حقیقی که به اختیار از طریق پایگاه اینترنتی شرکت به آدرسwww.hph.co.ir ثبت نام نموده و به عنوان بازاریاب فعال کالا های شرکت را مستقیما به مصرف کننده نهایی بفروشد و یا با حمایت  و آموزش عاملین فروش تحت حمایت خود باعث گسترش و افزایش فروش محصولات شرکت گردد بطوری که از طریق روش فوق پورسانت و پاداش دریافت نماید.

بازاریاب فعال: عاملیت فروش شرکت که قابلیت دریافت پورسانت ها و پاداشهای شرکت را داشته باشد با شرط اینکه حداکثردرطول یک ماه گذشته (از روز نخست در ماه جاری) حداقل یک میلیون ریال از کالای شرکت را به مصرف کننده نهایی بفروشد.

بازاریاب راهبر:

 

هر عاملیت فروش که به عنوان راهبر اصلی"نه مسئول شعبه" در هر شعبه در جهت بالا بردن سطح علمی، حمایتی، آموزشی و  فروش بازاریابان  فعالیت نموده واز این طریق  باعث گسترش و افزایش فروش کالاهای شرکت می گردد.

قانون بهم فشردگی”Roll Up”: عاملیت فروش که بازاریاب فعال تلقی نمی شود در هنگام محاسبه پورسانت های سطحی در سطوح مجاز پورسانت گیری قرارنمی گیرد و سطح پورسانت گیری او به اولین بازاریاب فعال بعد از او تعلق خواهد گرفت .

(PDS):

شرکت به منظور تشویق بازاریابان به فروش مستقیم و گسترشعرضی شبکه فروش، با توجه به نوع عاملیت بازاریاب ، تعداد گروه فروش ومیزان فروش گروه فروش امتیازی با عنوان  PDS (Personal Direct Sales)به بازاریاب اعطا می نماید که تاثیر حائز اهمیتی رادر هنگام دریافت  پاداش مشارکتی برای بازاریاب خواهد داشت.

دوره محاسباتی شرکت :منظور مدت زمان"ماهیانه"می باشد که بر اساس آن، شرکتدر قبال کسب امتیاز فروش کالا توسط عاملیت فروش یا عاملین فروش تحت حمایت وی، پورسانت ها و پاداش ها را محاسبه و بهایشان پرداخت می کند.

فرمول محاسباتی:منظور روشی است که بر اساس آن، شرکتدر قبال امتیاز فروش کالاها توسط عاملیت فروش یا عاملین فروش تحت حمایت وی، پورسانت ها و پاداش ها را محاسبه و به آنها پرداخت می کند.

 

 

امتیاز فروش : هر کالا دارای قیمت فروش و ضریبی به نام امتیاز می باشد. حاصلضرب قیمت کالا در امتیاز آن تقسیم بر 10000،امتیاز فروش  نامیده می شود.

تبصره: هریک امتیاز فروش  برابر 10000 ریال می باشد.

مثال:اگر قیمت کالایی 1000000(یک میلیون) ریال باشد و ضریب کالا 0.6 باشد امتیاز فروش کالا برابر 60 میباشد.

شرح کامل طرح باز پرداخت(compensation plan) شرکت همراه با ارائه تصویر و تمام جزئیات

·        شرح فرآيند و روش بازاريابي

 

انواع پورسانت ها و پاداش های پرداختی به عاملیت های فروش:

1-      خرده فروشی

 

 

 

 

الف: تخفیف خرده فروشی 16% یا 18% از امتیاز فروش

ب:پاداش خرده فروشی بین 1.5% الی 4% از امتیاز کل فروش

2-      سطحی

 

     الف: پورسانت سطحی 10.5 % از امتیاز فروش

     ب: پاداش جداشونده در لایه های مجاز حداقل 4 درصد از امتیاز کل فروش 

 

3-     پاداش مشارکتی 16% از امتیاز کل فروش شرکت

 

4-     پاداش حمایتی از راهبران2% از امتیازکل فروش

  

1-     خرده فروشی

الف:پورسانت خرده فروشی

 

 

این پورسانت معادل 16% یا 18% از امتیاز فروش شخصی هر عاملیت فروش می باشد.شرکت میراث نفیس دستها به منظور تسریع در پرداخت پورسانت و حمایت از بازاریابان، پورسانت خرده فروشی را در لحظه ثبت سفارش، به صورت تخفیف طبق جدول ذیل محاسبه و درهمانفاکتوراعمال می نمایید.

جدول پورسانت خرده فروشی

 

امتیاز کالای فروخته شده

پورسانت خرده فروشی

1 – 500

16%

بیش از 500

18%

ب:پاداش خرده فروشی

 

شرکت به منظور حمایت از خرده فروشی،حداقل 4% از کل امتیاز فروش را به عنوان پاداشخرده فروشی وبا در نظر گرفتن میزان امتیاز فروش هر عاملیت در طول یک ماه،طبق جدول ذیل به ایشان اعطاء می نمایید.

جدول پاداش خرده فروشی 

امتیاز فروش خرده فروشی هر عاملیت

میزان پاداش خرده فروشی

1000 و به بالا

1.5%

1500 وبه بالا

1%

2000 و به بالا

1%

3000 و به بالا

%0.5

 

تبصره:0.5%  پاداش خرده فروشی تنها به 3 نفر اول خرده فروشی که خرده فروشی آنها بالای3000 امتیاز می باشد تعلق می گیرد.

 

                                                            امتیاز خرده فروشی هرنفر                                                          پاداش خرده فروشی مربوط به هر نفر

 

 

                           ----------------------------------------      =        ------------------------------------------------

                                         مجموع امتیاز خرده فروشان واجد شرایط                                         امتیاز فروش کل شرکت درهر دوره محاسباتی *

                                                                                                                                                              1000 *)1.5%یا 1%یا0.5%)

 

2- سطحی

 

الف: پورسانت سطحی

 

 

 

 

 

نوع عاملیت

Fresh

وضعیت عاملیت فروش

سطوح پورسانت دهی

یک گروه  فروش

1

2%

2

1.8%

3

1.6%

4

1.5%

5

1.3%

6

1.2%

7

1.1%

شرایط هرعاملیت

جهت دریافت پورسانت های حاصل ازگروه فروش

 

بازاریاب فعال باشد

 

 

 

ب:پاداش جداشونده:

 

 

شرکت جهت حمایت بازاریابان از افراد لایه مجاز خود و همچنین تشویق آنها در جهت  گسترش شبکه فروش خود در عرض حداقل  4 درصد از کل امتیاز فروش در ماه جاری را به عنوان پاداش به عاملین فروش  با توجه میزان فروش آنها در 7 لایه مجاز، نوع عاملیت آنها و PDS  کسب نموده پرداخت می نماید.

 

 

 

نوع عاملیت

 

Junior

 

Senior

 

copper

 

Bronze

 

Silver

 

Gold

 

Platinum

 

Palladium

 

Diamond

 

تعداد گروفروش

 

دو گروه فروش

دو گروه فروش

سه گروه فروش

سه گروه فروش

چهار گروه فروش

چهار گروه فروش

پنچ گروه فروش

پنچ گروه فروش

پنچ گروه فروش

 

حداقل  امتیاز در هر گروه فروش (تکرا ر در هرماه الزامی)

1500

2000

3000

3500

4500

5000

6000

7000

9000

 

لایه های مجاز جدا شونده

1

1و2

1و2و3

1و2و3و4

1و2و3و4و5

1و2و3و4و5و6

تمام لایه های مجاز

تمام لایه های مجاز

تمام لایه های مجاز

 

عاملیت های جدا شونده

Junior

Junior

Senior

Junior

Senior copper

 

Junior

Senior

copper

Bronze

Junior

Senior

Copper

Bronze

Silver

Junior

Senior

copper

Bronze

Silver

Gold

Junior

Senior

copper

Bronze

Silver

Gold

                                                                       Platinum

Junior

Senior

copper

Bronze

Silver

Gold

 

                                                                       Platinum  

 

Junior

Senior

copper

Bronze

Silver

Gold

                                                                       Platinum

 

Diamond  

 

 

PDS

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

 

تبصره 1:اگرعاملیتی با توجه به جدول بالا در لایه های مجاز جدا شونده خود بازاریابانی با عاملیت های شبیه خود و یا پایین تر از خود ایجاد  نمایید از این پس به دلیل استقلال ، انها از آن لایه جداشده و سطوح یک آنها در آن لایه قرار خواهند گرفت و در محاسبه میزان حجم فروش در 7 لایه مجاز تاثیر خواهند داشت.

تبصره 2 : برای دریافت این پاداش بازاریاب باید در ماه جاری (از روز نخست تا روز پایانی هر ماه) فعال باشد، یعنی در بازه زمانی گفته شده حداقل به میزان یک میلیون ریال 1،000،000 از محصولات شرکت را به فروش برساند. در صورت افزایش این بازه زمانی حتی به مدت یک روز، این پاداش به بازاریاب تعلق نخواهد گرفت.

 

 

 

3- پاداش مشارکتی:

 

جهت حمایت هر چه بیشتر عاملین فروش از گروه های فروش تحت حمایت خوددرلایه های مجاز، شرکت 16%امتیاز فروش خود را به عنوان پاداش به عاملیت های  فروش خود با شرایط ذیل پرداخت می نماید. هر عاملیت می تواند در انتهای دوره محاسباتی  مشخص نماید که در کدام حالت پاداش مشارکتی  قرار می گیرد.

 

تبصره 1 : برای دریافت این پاداش بازاریاب باید در ماه جاری (از روز نخست تا روز پایانی هر ماه) فعال باشد، یعنی در بازه زمانی گفته شده حداقل به میزان یک میلیون ریال 1،000،000 از محصولات شرکت را به فروش برساند. در صورت افزایش این بازه زمانی حتی به مدت یک روز، این پاداش به بازاریاب تعلق نخواهد گرفت.

 

 

 

 

الف: حالت دو کانالی

 

عاملین فروش " Junior و به بالا " که بتوانند درهر دوره محاسباتی دو کانال فروش تشکیل دهند به طوری که در  هریک از کانال ها دارای  3000 امتیازفروش در7 لایه های مجاز گردند می توانند  در 8% از امتیاز فروش کل شرکت سهیم گردند.

تبصره1:جهت تشویق عاملین  برای تشکیل گروه های فروش بیشتر،این امکان به آنها داده می شود که امتیاز فروش گروه های فروش  مازاد خود را به امتیاز فروش هر یک از  دو کانال انتخابی خود انتقال دهند تا در محاسبات پاداش از وضعیت ایده آلی بهره مند گردند.

 

تبصره 2: شرکت جهت تشویق عاملین ، به گسترش عرضی شبکه فروش و ایجاد گروه های بیشترو با توجه به نوع عاملیت آنها و تعداد گروه های فروش ایشان و میزان

 

فروش هر گروه فروشدر هر دوره محاسباتیPDS  برابر1.1 الی 1.9به شرح ذیل  به ایشان اعطا می نماید.

 

 

نوع عاملیت

 

Junior

 

Senior

 

copper

 

Bronze

 

Silver

 

Gold

 

Platinum

 

Palladium

 

Diamond

 

تعداد گروفروش

 

دو گروه فروش

دو گروه فروش

سه گروه فروش

سه گروه فروش

چهار گروه فروش

چهار گروه فروش

پنچ گروه فروش

پنچ گروه فروش

پنچ گروه فروش

 

حداقل  امتیاز در هر گروه فروش در 7 لایه مجاز(تکرار در هرماه الزامی)

1500

2000

3000

3500

4500

5000

6000

7000

9000

 

PDS

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

 

 

ب: حالت سه کانالی

 

عاملین فروش " Copper  و به بالا" که بتوانند درهر دوره محاسباتی سه کانال فروش تشکیل دهند به طوری که در  هریک از کانال ها دارای  8000 امتیازفروش در7 لایه های مجاز  گردند می توانند  در 8% از امتیاز فروش کل شرکت سهیم گردند.

تبصره1:جهت تشویق عاملین  برای تشکیل گروه های فروش بیشتر،این امکان به آنها داده می شود که امتیاز فروش گروه های فروش  مازاد خود را به امتیاز فروش هر یک از  سه کانال  انتخابی خود انتقال دهند تا در محاسبات پاداش از وضعیت ایده آلی بهره مند گردند.

تبصره 2: شرکت جهت تشویق عاملین ، به گسترش عرضی شبکه فروش و ایجاد گروه های بیشترو با توجه به نوع عاملیت آنها و تعداد گروه های فروش ایشان و میزان فروش هر گروه فروشدر هر دوره محاسباتیPDS  برابر1.1 الی  1.7 به شرح ذیل  به ایشان اعطا می نماید.

.

 

نوع عاملیت

 

Copper

 

Bronze

 

Silver

 

Gold

 

Platinum

 

Palladium

 

Diamond

 

تعداد گروفروش

 

سه گروه فروش

سه گروه فروش

چهار گروه فروش

چهار گروه فروش

پنچ گروه فروش

پنچ گروه فروش

پنچ گروه فروش

 

حداقل  امتیازفروش در هر گروه فروش در 7 لایه مجاز (تکرار در هر ماه الزامی)

3000

3500

4500

5000

6000

7000

9000

 

PDS

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6.

1.7

 

 

 

نحوه محاسبه پاداش:

 

 

                                                *PDS کمینه امتیاز فروش عاملیت در دو کانال                                                            پاداش مشارکتی دوکانال مربوط به هر نفر

 

                              -----------------------------------              =          -------------------------------------------------

 

                                  مجموع امتیاز فروش کلیه دو کانالی ها (با حتساب PDS (                             امتیاز کل فروش شرکت درهر دوره محاسباتی * 10000* 8%

 

 

 

 

 

 

 

 

 *PDS                                      امتیاز فروش عاملیت در سه کانال                                                                پاداش مشارکتی سه کانال مربوط به هر نفر

 

                     -----------------------------------              =             -------------------------------------------------

 

                      مجموع امتیاز فروش کلیه سه کانالی ها (با حتساب PDS (                          امتیاز کل فروش شرکت درهر دوره محاسباتی * 10000* 8%

 

 

 

حالت

 

دوکانال

 

سه کانال

 

 

 

 

 

شرایط دریافت پاداش

 

مشارکتی

*بازاریاب فعال با شد

* نوع عاملیت Junior و به بالاباشد

 

* حداقل در هر کا نال3000 امتیاز فروش موجود باشد

 

*بازاریاب فعال با شد

* نوع عاملیت Copper وبه بالا باشد

 

*حداقل در هر شاخص 8000 امتیاز فروش موجود باشد

 

 

میزان پاداش

 

8% از کل امتیاز فروش شرکت

 

8% از کل امتیاز فروش شرکت

 

 


 

 

 

4- پاداش حمایتی از راهبران

 

به منظور بالا بردن حمایت های آموزشی، علمی و تجربی راهبران ازعاملین فروش در هریک از شعب ،شرکت پاداش حمایتی به میزان 2% از امتیاز فروش هر شعبه را برای راهبران فروش درپایان هر دوره محاسباتی در نظر گرفته است .

 

 

میزان درصد پاداش حمایتی رهبران

2% از امتیاز فروش شعبه