اهداف شرکت

    حمد و سپاس خداوند عظیم را که بذر ما در خاک مقدس ایران نهاد و سلام ودرود بر عاشقانی که با عشق خود ، این خاک آسمانی را گهواره پرورش اسطوره های تاریخ ساخته اند.بستر این بذر خاک ایران،و بر ماست تا در این خاک درختی شویم به بلندای نام آن و صنعت وهنر دست پارسیان را به جایگاه اصلی خود باز گردانیم که همانا جایگاه اصلی اش بر قله عالم خاکی است.

    سلام و درود بر تو که امروز به جرگه میراث نیاکانمان پیوستی تا در رکاب هم از آئین، فرهنگ، تمدن و صنعت  ایران پاسداری نمائیم.آری من و تو آمده ایم تا رنگ پریشانی را از رخ فرزندان این خاک بزدائیم.آمده ایم تا باهم به دوران رنج و محنت عاشقان این دیار پایان دهیم، عاشقانی که عشق خودرا در پساپرده آئین، فرهنگ، تمدن و صنعت ایرانی می سازند تا ایران چون نگینی زیبا در صندوقچه جهان بدرخشد. همانانی که وجودشان را فدای آئین، فرهنگ، تمدن و صنعت ایران می کنند. باشد که این بذر درختی شود و ستونی گردد تا فشار زمانه را که صنعتگران وهنر مندان پارس به دوش میکشند از دوش آنها بر دارد.
    اهداف شرکت میراث نفیس دستها