طرح درآمدزایی جدید

اصلاحیه  پلن شرکت میراث نفیس دست ها

با استناد به آیین نامه اجرایی چگونگی صدور ونحوه نظارت

 بر فعالیت صنفی در فضای مجازی(تبصره ماده 87 قانون نظام صنفی)

تعاریف

عاملیت فروش:هر شخص حقیقی که به اختیار از طریق پایگاه اینترنتی شرکت به آدرسwww.hph.co.ir ثبت نام نموده و به عنوان بازاریاب فعال کالا های شرکت را مستقیما به مصرف کننده نهایی بفروشد و یا با حمایت  و آموزش عاملین فروش تحت حمایت خود باعث گسترش و افزایش فروش محصولات شرکت گردد بطوری که از طریق روش فوق پورسانت و پاداش دریافت نماید.

بازاریاب فعال:عاملیت فروش شرکت که قابلیت دریافت پورسانت ها و پاداشهای شرکت را داشته باشد با شرط اینکه حداکثردرطول یک ماه گذشته حداقل یک میلیون ریال از کالای شرکت را به مصرف کننده نهایی بفروشد.

قانون بهم فشردگی”Roll Up”: عاملیت فروش که بازاریاب فعال تلقی نمی شود در هنگام محاسبه پورسانت های سطحی در سطوح مجاز پورسانت گیری قرارنمی گیرد و سطح پورسانت گیری او به اولین بازاریاب فعال بعد از او تعلق خواهد گرفت .

PDS­­­­­:                                                                                                              

شرکت به منظور تشویق بازاریابان به فروش مستقیم و گسترشعرضی شبکه فروش، با توجه به نوع عاملیت بازاریاب ، تعداد گروه فروش ومیزان فروش گروه فروش امتیازی با عنوان  pds (personal direct sales)به بازاریاب اعطا می نماید که تاثیر حائز اهمیتی رادر هنگام دریافت  پاداش مشارکتی برای بازاریاب  خواهد داشت.

دوره محاسباتی شرکت:منظور مدت زمان"ماهیانه"می باشد که بر اساس آن، شرکتدر قبال کسب امتیاز فروش کالا توسط عاملیت فروش یا عاملین فروش تحت حمایت وی، پورسانت ها و پاداش ها را محاسبه و بهایشان پرداخت می کند.

فرمول محاسباتی:منظور روشی است که بر اساس آن، شرکتدر قبال امتیاز فروش کالاها توسط عاملیت فروش یا عاملین فروش تحت حمایت وی، پورسانت ها و پاداش ها را محاسبه و به آنها پرداخت می کند.

امتیاز فروش : هر کالا دارای قیمت  و ضریبی به نام امتیاز می باشد. حاصلضرب قیمت کالا در امتیاز آن تقسیم بر 10000،امتیاز فروش  نامیده می شود.

تبصره: هریک امتیاز فروش  برابر 10000 ریال می باشد.

مثال:اگر قیمت کالایی 1000000(یک میلیون) ریال باشد و ضریب کالا 0.6 باشد امتیاز فروش کالا برابر 60 میباشد.

قیمت مجازی کالا:

هرکالا در سایت شرکت دارای امتیاز خاصی می باشد. با توجه به قیمت هر کالا و میزان امتیاز آن ، عددی حاصل می گردد که مجموع میانگین این اعداد

برای کلیه کالا، قیمت مجازی نامیده می شود. لذا با توجه به دستور العمل جدید 40%قیمت مجازی(40 % قیمت نهایی کالاهای فروخته شده هر ماه)جهت پرداخت کمیسیون و پاداش ها محاسبه می گردد.

خدمات بیمه عمرو تامین آتیه (بازنشستگی) 20 ساله شرکت بیمه پاسارگاد:

این خدمات تنها به عنوان مشوق عاملیت های فروش دررده های مختلف درنظر گرفته شده است و بعنوان کالای خدماتی درپلن شرکت به  فروش نمی رسد.

این خدمات شامل دو طرح به شرح ذیل می باشد:

ردیف

عنوان

سقف تعهدات(تومان)

طرح 1(تومان)

طرح2(تومان)

1

هزینه های پزشکی ناشی از حادثه

          20.000.000

4.500.000

9.000.000

2

نقص عضو ناشی از حادثه

200.000.000

45.000.000

90.000.000

3

فوت در اثر حادثه

400.000.000

60.000.000

12.000.000

4

فوت به هر علت

200.000.000

15.000.000

30.000.000

5

سرطان

25.000.000

4.500.000

9.000.000

6

سکته قلبی

25.000.000

4.500.000

9.000.000

7

سکته مغزی

25.000.000

4.500.000

9.000.000

8

جراحی قلب باز

25.000.000

4.500.000

9.000.000

9

پیوند کبد، کلیه، ریه، قلب، و مغز استخوان

25.000.000

4.500.000

9.000.000

10

سرمایه از کار افتادگی

40.000.000

6.000.000

12.000.000

11

معافیت از پرداخت حق بیمه

کامل

کامل

کامل

12

پوشش آتش سوزی منزل

500.000.000

50.000.000

100.000.000

 

در این دو طرح بعد از 20 سال علاوه بر پس اندار خود شخص دو نوع سود به شخص بیمه شده تعلق می گیرد. ا- سود پس انداز. 2- سود(16%) مشارکت

طرح (1):  در پایان 20 سال صندوق بازنشستگی هرنفر با توجه به سود پس اندازو سود مشارکتی به میزان 550.000.000 تومان خواهد بود که شخص می تواند بعد از پایان دوره آن را دریافتیا اینکه درخواست مستمری ماهیانه به مبلغ 11.000.000 تومان تا پایان عمر را نماید.

طرح(2): در پایان 20 سال صندوق بازنشستگی هرنفر  با توجه به سود پس اندازو سود مشارکتی به میزان 1.100.000.000تومان خواهد بود که شخص  می تواند بعد از پایان دوره آن را دریافتیا اینکه درخواست مستمری ماهیانه به مبلغ 22.000.000 تومان تا پایان عمر را نماید.

شرح کامل طرح باز پرداخت(compensation plan) شرکت همراه با ارائه تصویر و تمام جزئیات

·        شرح فرآيند و روش بازاريابيانواع کمیسیون و پاداش های پرداختی به عاملیت های فروش:

 

1-   کمیسیون خرده فروشی

الف:  کمیسیون خرده فروشیبه صورت 14% از قیمت مجازی کالادر نظر گرفته شده است.« یعنی کلیه کمیسیون پرداختی خرده فروشی در طول یک ماه به کلیه بازاریابان واجد شرایط برابر14%  کل قیمت نهایی کالاهای فروخته شده با توجه به ضریب آنها در طول یک ماه می باشد.»

تبصره 1: این کمیسیون با توجه تعریف قیمت مجازی و ضریب هر کالا،حداکثر 17% ازامتیاز فروش آن  کالا می باشد.

ب: پاداش خرده فروشی و شروط حجمی پرداخت نتیجه تجمیع فروش گروه های هر بازاریاب در 7 لایه است که برابر3% از قیمت مجازی کل کالاهای فروخته شده می باشد.«یعنی کلیه پاداش پرداختی خرده فروشی در طول یک ماه به کلیه بازاریابان واجد شرایط برابر3%  کل قیمت نهایی کالاهای فروخته شده در طول یک ماه می باشد.»

 

2-   سطحی

کمیسیون سطحی و شروط حجمی پرداخت نتیجه تجمیع فروش گروه های هر بازاریاب در 7 لایه است که برابر 8% از قیمت مجازی کالامی باشد.

« یعنی کلیه کمیسیون پرداختی سطحی در طول یک ماه  به کلیه بازارایابان واجد شرایط برابر 8%  کل قیمت نهایی کالاهای فروخته شده در طول یک ماه میباشد.

 

تبصره 1: این کمیسیون با توجه به ضریب هر کالا 10% ازامتیاز فروشحجمعی کلیه کالا می باشد.

 

3-پاداش جداشونده

پاداش جداشوندهو شروط حجمی پرداخت نتیجه تجمیع فروش گروه های هر بازاریاب در 7 لایه است که برابر 3% از قیمت مجازی کالا ها در طول یک ماه درنظرگرفته شده است.یعنی کلیه پاداش پرداختی جداشونده در طول یک ماه به کلیه بازاریابان برابر3%  کل قیمت نهایی کالاهای فروخته شده در طول یک ماه می باشد.کلیه پرداخت های مربوط به این پاداش برای هر بازاریاب در 7 لایه محاسبه می گردد.

 4-پاداش مشارکتی

پاداش مشارکتیو شروط حجمی پرداخت نتیجه تجمیع فروش گروه ها هر بازاریاب در 7 لایه است که برابر  12% از قیمت مجازی کالا ها در طول یک ماه در نظرگرفته شده است.«یعنی کلیه پاداش پرداختی مشارکتی در طول یک ماه به تمامی بازاریابان واجد شرایط برابر12%  کل قیمت نهایی کالاهای فروخته شده در طول یک ماه می باشد.»

 

1-   کمیسیون و پاداش خرده فروشی

الف:کمیسیون خرده فروشی

کمیسیون خرده فروشی به صورت 14% از قیمت مجازی کالادر نظر گرفته شده است.یعنی کلیه کمیسیون پرداختیخرده فروشی در طول یک ماه به کلیه بازاریابان واجد شرایط برابر14%  کل قیمت نهایی کالاهای فروخته شده در طول یک ماه می باشد.

تبصره 1: این کمیسیون با توجه تعریف قیمت مجازی و ضریب هر کالا،حداکثر 17% ازامتیاز فروش آن  کالا می باشد.به عبارت دیگرکلیه پرداخت های کمیسیون خرده فروشی به صورت درصدی از قیمتمصرف کننده کالا در نظر گرفته شده و مجموع پرداخت آن درطول یکماه برابر 14% از کل طرح سوددهی که برابر با 40%کل قیمت مصرف کننده کالا می باشد در نظر گرفته شده است.شرکت بازاریابی شبکه ای میراث نفیس دستها به منظور تسریع در پرداخت پورسانت و حمایت از عاملین فروش(بازاریابان)، کمیسیون خرده فروشی را در لحظه ثبت سفارش، به صورت تخفیف اعمال مینمایید.

 

ب:پاداش خرده فروشی

شرکت به منظور حمایت از عاملین فروشی که بیش از یک ماه از فعالیت آنها می گذرد،3% از قیمت مجازی کالاهای فروخته شده درطول یک ماه توسط عاملین فروش را، بعنوان پاداشخرده فروشی با در نظر گرفتن میزان امتیاز فروش شخصیهر فرد در طول یک ماه،طبق جدول ذیل به ایشان اعطاء می نماید.شروط حجمی پرداخت نتیجه تجمیع فروش گروه های هر بازاریاب در 7 لایه است که برابر 3% از قیمت مجازی کل کالاهای فروخته شده می باشد.

 «یعنی کلیه پاداش پرداختی خرده فروشی در طول یک ماه به کلیه بازاریابان واجد شرایط  برابر3%  کل قیمت نهایی کالاهای فروخته شده در طول یک  ماه می باشد به عبارت دیگر کلیه پرداخت های پاداش خرده فروشی به صورت درصدی از قیمتمصرف کننده کالا در نظر گرفته شده و مجموع پرداخت آن در طول یکماه برابر 3% از کل طرح سوددهی که برابر با 40%کلقیمت مصرف کننده کالاها می باشد در نظر گرفته شده است.

تذکر مهم: پاداش خرده فروشی به عاملینی تعلق می گیرد که بیش از یک ماه از فعالیت آنها سپری شده باشد.

پاداش خرده فروشی 

امتیاز فروش خرده فروشی هر عاملیت

میزان پاداش خرده فروشی بر اساس امتیاز حاصل

1499-1000

3%

1999-1500

7%

2000-4999

9%

5000به بالا

12%

 

 

 

 

2-   کمیسیون سطحی

کمیسیون سطحی و شروط حجمی پرداخت آن  نتیجه تجمیع فروش گروه های هر بازاریاب در 7 لایه است که برابر 8% از قیمت مجازی کالا می باشد « یعنی  کلیه کمیسیون پرداختی سطحی در طول یک ماه  به کلیه بازارایابان واجد شرایط برابر 8%  کل قیمت نهایی کالاهای فروخته شده در طول یک ماه می باشد. 

تبصره 1: این کمیسیون با توجه به ضریب هر کالا 10% ازامتیاز فروش حجمعی هر کالا می باشد.به عبارت دیگرکلیه پرداخت های کمیسیون سطحی به صورت درصدی از قیمتمصرف کننده کالا در نظر گرفته شده و مجموع پرداخت آن درطول یکماه برابر 8% از کل طرح سوددهی که برابر با 40% کل قیمت مصرف کننده کالاها می باشد در نظر گرفته شده است.

نوع عاملیت

Fresh و سایر عاملیت ها

وضعیت عاملیت فروش

سطوح پورسانت دهی

یک گروه  فروش

1

2%

2

1.7%

3

1.6%

4

1.3%

5

1.2%

6

1.1%

7

1.1%

شرایط هرعاملیت

جهتدریافت پورسانت های حاصل ازگروهفروش

 

بازاریاب فعال باشد

3:پاداش جداشونده:

شرکت جهت حمایت عاملین فروش( بازاریابان) از افراد لایه مجاز(7سطح) و همچنین تشویق آنها در جهت  گسترش شبکه فروش خود در عرضپاداش جدا شونده و شروط حجمی پرداخت آن را که  نتیجه تجمیع فروش گروه های هر بازاریاب در 7 لایه است را برابر 3% ازقیمت مجازی کل کالاهای فروخته شده است رادر طول یک ماه به عنوان پاداش بهکلیهعاملین فروشبا توجهبه نوع عاملیت آنها،میزان حجم امتیاز فروش آنها  در 7 لایه مجاز، وامتیازPDS آنها، که  هرعاملیت بواسطه  گسترش شبکه فروش شخصی خود در سطح کسب نموده اند ، پرداخت می نماید.به عبارت دیگرکلیه پرداخت های پاداش جداشونده به صورت درصدی از قیمتمصرف کننده کالا در نظر گرفته شده و مجموع پرداخت آن درطول یکماه برابر 3% از کل طرح سوددهی که برابر با  40%کل قیمت مصرف کننده کالاها می باشد در نظر گرفته شده است.

 

نوع عاملیت

Bronz *

Bronz**

Bronz***

Silver*

Silver**

Silver***

تعداد گروه فروش

دو گروه فروش

دو گروه فروش

دو گروه فروش

سه گروه فروش

سه گروه فروش

سه گروه فروش

حداقل  امتیاز در هر گروه فروش (تکرا ر در هرماه الزامی)

1500

3000

4500

6000

7500

9000

لایه های مجاز جدا شونده

1

1,2

1,2

1,2,3

1,2,3

1,2,3

عاملیت های جدا شونده

در لایه های مجاز

Bronz *

Bronz*

 

Bronz*

Bronz**

 

Bronz*

Bronz**

Bronz***

 

Bronz*

Bronz**

Bronz***

Silver*

 

Bronz*

Bronz**

Bronz***

Silver*

Silver**

PDS

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

 

نوع عاملیت

Gold *

Gold**

Gold***

Platinum*

Platinum **

Platinum ***

تعداد گروه فروش

 

چهار گروه فروش

چهارگروه فروش

چهار گروه فروش

پنج گروه فروش

پنج گروه فروش

پنج گروه فروش

حداقل  امتیاز در هر گروه فروش (تکرا ر در هرماه الزامی)

9000

10500

12000

12000

13500

15000

لایه های مجاز جدا شونده

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4

عاملیت های جدا شونده

در لایه های مجاز

Bronz*

Bronz**

Bronz***

Silver*

Silver**

Silver***

Bronz*

Bronz**

Bronz***

Silver*

Silver**

Silver***

Gold*

 

Bronz*

Bronz**

Bronz***

Silver*

Silver**

Silver***

Gold*

Gold**

Bronz*

Bronz**

Bronz***

Silver*

Silver**

Silver***

Gold*

Gold**

Gold***

Bronz*

Bronz**

Bronz***

Silver*

Silver**

Silver***

Gold*

Gold**

Gold***

Platinum*

Bronz*

Bronz**

Bronz***

Silver*

Silver**

Silver***

Gold*

Gold**

Gold***

Platinum*

Platinum**

PDS

1.7

1.8

1.9

2

2.1

2.2

 

 

نوع عاملیت

Diamond *

Diamond **

Diamond ***

تعداد گروه فروش

 

شش گروه فروش

هفتگروه فروش

هشت  گروه فروش و به بالا

حداقل  امتیاز در هر گروه فروش (تکرا ر در هرماه الزامی)

15000

18000

21000

لایه های مجاز جدا شونده

1,2,3,4,5

1,2,3,4,5,6

1,2,3,4,5,6,7

عاملیت های جدا شونده

در لایه های مجاز

Bronz*

Bronz**

Bronz***

Silver*

Silver**

Silver***

Gold*

Gold**

Gold***

Platinum*

Platinum**

Platinum***

Bronz*

Bronz**

Bronz***

Silver*

Silver**

Silver***

Gold*

Gold**

Gold***

Platinum*

Platinum**

Platinum***

Diamond*

Bronz*

Bronz**

Bronz***

Silver*

Silver**

Silver***

Gold*

Gold**

Gold***

Platinum*

Platinum**

Platinum***

 

Diamond**

PDS

2.3

2.4

2.5

 

اگرعاملیتی با توجه به جدول بالا در لایه های مجاز جدا شونده خود  طبق جداول بالا بازاریابانی با عاملیت های پایین تراز خود ایجاد نماید از این پس به دلیل استقلال، آن عاملیت ها، به همراه امتیاز شخصی ایشان درسطوح تعریف شده حذف وسطوح یک عاملیت حذف شده  درمحاسبات یک سطح ارتقاء می یابد. و این عملیات تا زمانی صورت می گیرد که در آن سطح یکی از موارد ذیل رخ دهد. عاملیت با سطح بالاتر، عاملیت مساوی یا Fresh عد از  تشکیل 7 سطح نهایی امتیازهای فروش در 7 سطح محاسبه واین  مجموع در میزان PDS عاملیت  ضرب می گردد.

بنابراین شرکت بعد از انجام مراحل فوق به ازای هر 1500 امتیازفروش حاصل شده از مجموع امتیاز کل در 7 لایه مجاز0.67% آن را  به عنوان پاداش به عاملیت های واجد شرایط پرداخت می نماید.

 

3-پاداش مشارکتی:

جهت حمایت هر چه بیشتر عاملین فروش از گروه های فروش تحت حمایت خوددرلایه های مجاز، شرکت12% فروشمجازی کالای خود را در طول ماه به عنوان پاداش مشارکتی به عاملیت های  فروش خود با شرایط ذیل پرداخت می نماید.یعنی کلیه پاداش پرداختی مشارکتی در طول یک ماه به تمامی بازاریابان  واجد شرایط برابر12%  کل قیمت نهایی کالاهای فروخته شده در طول یک ماه می باشد.به عبارت دیگرکلیه پرداخت های پاداش مشارکتی به صورت در  صدی از قیمتمصرف کننده کالا در نظر گرفته شده و مجموع پرداخت آن درطول یکماه برابر12% از کل طرح سوددهی که برابر با 40% کل قیمت مصرف  کننده کالاها می باشد در نظر گرفته شده است.

الف: حالت اول

عاملین فروش "Bronz** -Bronz***- Silver* - Silver ** ابتدا مجموعمیانگین امتیازگروه های فروششان با در نظرتعداد گروه های فروش موجودشان محاسبه و سپس با توجه به نوع عاملیت در عددPDSضرب می گردد. شرکت به ازای هر 1500 امتیاز فروش حاصل از این محاسبات  حداقل 3.3 % آن را به صورت پاداش مشارکتیبه بازاریاب پرداخت می نماید.

 

تبصره1: شرکت جهت تشویق عاملین ، به گسترش عرضی شبکه فروش و ایجاد گروه های بیشترو با توجه به نوع عاملیت آنها و تعداد گروه های فروش ایشان و میزان فروش هر گروه فروشدر هر دوره محاسباتیPDS  برابر1.2 الی 1.3به شرح جدول بالا اعطاء می گردد

 

الف: حالت دوم

عاملین فروش " Silver*** و به بالاابتدا مجموع میانگین امتیازگروه های فروششان با در نظرتعداد گروه های فروش موجودشان محاسبه و سپس با توجه به نوع عاملیت در عدد PDSضرب می گردد. شرکت به ازای هر3000 امتیاز فروش حاصل از این محاسبات  حداقل 3.3 % آن را به صورت پاداش مشارکتی به بازاریاب پرداخت می نماید.

 

 

تبصره 1:شرکت جهت تشویق عاملین فروش ، به گسترش عرضی شبکه فروش و ایجاد گروه های بیشترو با توجه به نوع عاملیت آنها و تعداد گروه های فروش  ایشان و میزان فروش هر گروه فروشدر هر دوره محاسباتی PDS  برابر1.4 الی 2.5 به شرح جدول بالا اعطاء می گردد.

طرح تشویقی شرکت میراث نفیس دستها

شرکت برای اولین بار در صنعت بازاریابی شبکه ای  برای بازاریابانی که نوع عاملیت فروش آنها  به طور متوالی در مدت 3  ماه Bronz***گردد طرح ( 1 ) بیمه عمرو تامین آتیه (بازنشستگی) 20 ساله شرکت بیمه پاسارگاد را به عنوان پاداش و تشویق  عاملین خود برای ایشان به صورت رایگان صادر می نماید . ادامه این پوشش بیمه ای منوط به ثابت ماندن نوع عاملیت  و عدم قطع همکاری عامایت با شرکت می باشد و تا زمانی که عاملیت در شرکت میراث نفیس دستها مشغول به فعالیت باشد و نوع عاملیت او تغییر نکند تحت پوشش این بیمه نامه قرار خواهد گرفت.

طرح (1):  در پایان 20 سال صندوق بازنشستگی هرنفر با توجه به سود پس انداز و سود مشارکتی به میزان 550.000.000 تومان خواهد بود که شخص می تواند بعد از پایان دوره  20 ساله آن را دریافتیا اینکه درخواست مستمری ماهیانه به مبلغ 11.000.000 تومان تا پایان عمر را نماید.

جدول پوشش بیمه ای طرح 1 در طول 20 سال:

ردیف

عنوان

طرح 1(تومان)

1

هزینه های پزشکی ناشی از حادثه

4.500.000

2

نقص عضو ناشی از حادثه

45.000.000

3

فوت در اثر حادثه

60.000.000

4

فوت به هر علت

15.000.000

5

سرطان

4.500.000

6

سکته قلبی

4.500.000

7

سکته مغزی

4.500.000

8

جراحی قلب باز

4.500.000

9

پیوند کبد، کلیه، ریه، قلب، و مغز استخوان

4.500.000

10

سرمایه از کار افتادگی

6.000.000

11

معافیت از پرداخت حق بیمه

کامل

12

پوشش آتش سوزی منزل

50.000.000

 

شرکت جهت تشویق مجدد عاملین فروش خود در جهت افزایش  رشد گروه های فروش در عرض برای بازاریابانی که نوع عاملیت فروش آنها  به طور متوالی در مدت2  ماه Silver***گردد طرح(2) بیمه عمرو تامین آتیه (بازنشستگی) 20 ساله شرکتبیمه پاسارگاد را به عنوان پاداش و تشویق  عاملین خود  برای  ایشان به صورت رایگان صادرمی نماید. ادامه این پوشش بیمه ای منوط به ثابت ماندن نوع عاملیت  و عدم قطع همکاری عاملیت با شرکت می باشد و تا زمانی که عاملیت در شرکت میراث نفیس دستها مشغول به فعالیت باشد و نوع عاملیت او تغییر نکند تحت پوشش این بیمه نامه قرار خواهد گرفت.

طرح (2):  در پایان 20 سال صندوق بازنشستگی هرنفر با توجه به سود پس اندازو سود مشارکتی به میزان 1.100.000.000 تومان خواهد بود که شخص میتواند بعد از پایان دوره آن را دریافتیا اینکه درخواست مستمری ماهیانه به مبلغ 22000.000 تومان تا پایان عمر را نماید

جدول پوشش بیمه ای طرح( 2) در طول 20 سال:

ردیف

عنوان

طرح2(تومان)

1

هزینه های پزشکی ناشی از حادثه

9.000.000

2

نقص عضو ناشی از حادثه

90.000.000

3

فوت در اثر حادثه

12.000.000

4

فوت به هر علت

30.000.000

5

سرطان

9.000.000

6

سکته قلبی

9.000.000

7

سکته مغزی

9.000.000

8

جراحی قلب باز

9.000.000

9

پیوند کبد، کلیه، ریه، قلب، و مغز استخوان

9.000.000

10

سرمایه از کار افتادگی

12.000.000

11

معافیت از پرداخت حق بیمه

کامل

12

پوشش آتش سوزی منزل

100.000.000