50 روش برای رشد در بازاریابی شبکه ای

9با رعایت این پنجاه روش می توانید جزء 01 %از صاحبان درآمد بالا در میان همکاران خود در سراسر جهان باشید. این لیست را با

دقت بررسی کنید و با خودتان رو راست باشید.

متوجه خواهید شد که این لیست به روش و رفتار بر می گردد. چگونه می توانید از این لیست سود ببرید ؟

اگر دریافتید که هر یک از این پنجاه روش را انجام نمی دهید ، آنها را به کار بگیرید و در موقعیت بعدی که پیش آمد از آنها استفاده

کنید. در این حرفه میانبر وجود ندارد.

این روشها ، اصول اثبات شده هستند و در دسترس هر که بخواهد در حرفه بازاریابی شبکه ای

موفق شود قرار دارند. این اصول را دور نزنید بلکه آنها را با عادات جاری خود سازگار کنید و مکررا به کار بگیرید. آنگاه موفقیت

شما به طور خودکار اتفاق خواهد افتاد.

1 -مرتبا از محصوالت خود استفاده کنید.

2 -یک تعهد دو ساله کامل نسبت به حرفه خود داشته باشید.

3 -باید اولین نفری که محصوالت و طرح شرکت را خریداری می کند ، خودتان باشید.

4- 4% از وقت کاری خود را با خریداران احتمالی ، توزیع کنندگان کالا و مشتریان خود صرف کنید.

5 -روزانه کاال و طرح شغلی خود را شخصا به حداقل یک نفر معرفی کنید.

6 -اجازه دهید همه بدانند حرفه شما چیست . این کار تبلیغ است.

7 -سعی کنید درک شما از مردم بیش از دانشتان در مورد کاالها باشد.

8 -همکارانتان را از خود مستقل سازید تا نسخه ای جدید از خودتان ایجاد کنید.

9 -به طور ماهانه با قدردانی و پیشکشی هدایا بابت دستاوردهای خاص ، به تیمتان انگیزه بدهید.

10 -موفقیتهای اعضای تیم خود را ستایش کنید.

11 -با همکاران برتر خود نشست و برخاست کنید و از آنها بپرسید چگونه موفق شدند.

12 -در کارتان مداومت داشته باشید، از هر بیست نفری که به آنها نزدیک می شوید شاید فقط یک نفر کار شما را جدی بگیرد.

13 -برای افراد تیمتان الگو باشید. هرگز از به کارگیری افراد جدید ، آموزش و فروش دست برندارید.

14 -روش را ساده نگه دارید.کارها را به روشی انجام دهید که دیگران بتوانند به راحتی همانند سازی و تقلید کنند.

15 -با اعضای تیمتان در ارتباط باشید.از طریق رسانه های جمعی ، بالگ ، خبرنامه ،همایش ، تماسهای هفتگی ، کارت پستال

، پیام صوتی ، یا هر چیزی که برای شما مناسب تر است اطالعات وابسته به کارتان را فورا با اعضای تیمتان در میان

بگذارید.

16 -معرفی کار را به صورت ساده ، مختصر و پرشور اجرا کنید.بهتر است مثالهایی از چگونگی به موفقیت رسیدن دیگران

بیان کنید.

17 -81 %از وقتتان را گوش بسپارید و 21 %آن را سخن بگویید.کالم کمتر با افراد بیشتر.

18 -به همه شکایات فورا رسیدگی کنید و نارضایتی را برطرف سازید.

19 -تمرکزتان بر کاری باشد که می توانید برای همکاران ، خریداران ارجح و تکفروشان خود انجام دهید نه بر سود

شخصیتان.

20 -نظر بهترین مشتریان خود را جویا شوید.

21 -به مشتریان خود بیش از آن چه انتظار دارند ، بدهید. یک هدیه کوچک برای همه خوشایند است.

22 -حداقل صد مشتری تکفروش و/ یا عمده فروش داشته باشید.

23 -مراسم پذیرایی یکروزه ترتیب دهید.

24 -چنان اعتمادی به محصول خود داشته باشید که بدانید با هر کس صحبت می کنید می خواهد آن را از شما بخرد.

25 -به خریداران خود بگویید که چقدر قدردان کار آنها هستید .

26" -نه" را به عنوان پاسخ نهایی نپذیرید.حداقل دوازده بار در سال با اطالعات جدید به سراغ هر یک از خریداران احتمالی

خود بروید.

27 -برای خریداران و مشتریان محبوب خود گزارش پیشرفت ماهانه بفرستید.مشتریان خود را فراموش نکنید و نگذارید آنها

شما را از یاد ببرند. تماس شخصی تاثیرگذار خواهد بود.

28 -با شور و شوق در مورد شغل و محصوالت خود سخن بگویید.

29 -پروژه هایی را مقدم بدانید که بیشترین بازده را ایجاد می کنند.

30 -در دوره ی ایجاد وجهه خود ، لیست تماسهایتان را به طور روزانه تهیه کنید.

31 -سراغ تولید کنندگان برتر شرکتهای بازاریابی شبکه ای که دیگر وجود ندارند بروید.آنها همواره برای همکاری آماده اند.

32 -نیازهای خریداران احتمالی خود را با مزایای محصول و موقعیتهای شغلی خود متناسب سازید.

33 -فایلهای خود را به گونه ای منظم کنید که بتوانید اطالعات مورد نیاز را در عرض 31 ثانیه بیابید.وقت طالست.

34 -یک سیستم پاسخگویی راه اندازی کنید و تا 24 ساعت به تمام تماسها یاسخ دهید.برای سرویس بهتر می توانید یک تلفن

همراه را به کارتان اختصاص دهید.

35 -اهداف روزانه ، هفتگی ، ماهانه و ساالنه بگذارید و برای دستیابی به آنها هر کاری که الزم است انجام دهید.

36 -مشترک مجله های بازاریابی شبکه ای شوید و کتابهایی در مورد پیشرفتهای دیگران بخوانید.

37 -به سی دی ها و دی وی دی های مربوط به نکته های بازاریابی شبکه ای از تولیدکنندگان سطح باال گوش کنید.

38 -شایعات را در میان افراد گروهتان اشاعه ندهید. نخست خودتان حقایق را دریابید.

39 -حرفه تان را در سراسر جهان گسترش دهید. بزرگ بیاندیشید.

40 -به خریداران احتمالی خود چیزهایی را بگویید که عالقه به دانستنش دارند نه آن چه شما فکر می کنید آنها باید بدانند.

41 -پولتان را صرف چیزهایی کنید که پول بیشتری برایتان بسازند.

42 -برنامه ریزی روزانه تان را هنگامی انجام دهید که در بهترین شرایط هستید.

43 -کارها را به دیگران بسپارید. کارهایی را انجام دهید که فقط شما می توانید از عهده اش برآیید.

44 -زندگینامه افراد موفق را مطالعه کنید و از زندگی آنها انگیزه بگیرید.

45 -مرتبا در جلسات موقعیتهای شغلی و آموزشی حضور داشته باشید.

46 -درآمد خود را برای رشد شغلتان سرمایه گذاری کنید. شما مسئول موفقیت شغل خود هستید.

47 -بدانید " اگر دیگران می توانند ، شما هم می توانید " . خودتان را به چالش بکشید.

48 -برای رسیدن به هدفتان جایزه ای در نظر بگیرید . همچنین برای کوتاهی کردنتان جریمه ای تعیین کنید.& Risk(

Reward)

49 -آنقدر در کارتان سرگرمی و شوخی داشته باشید که همه تمایل داشته باشند به شغل شما بپیوندند.

50 -همواره به جمله " همین حاال انجامش بده " پایبند باشید.

 

برای دانلود PDF این مقاله روی لینک زیر کلیک کنید .

50 روش برای رشد در بازاریابی شبکه ای