اطلاعیه : فعالیت شرکت میراث نفیس دست ها به صورت یک شخص حقوقی مستقل، دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت می باشد و هیچگونه وابستگی به ارگان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی دیگر برای شرکت میراث نفیس دست ها وجود ندارد

وضعیت فعالیت شرکت بازاریابی شبکه ای