تور بازدید از کارخانه صنایع بسته بندی ایمان | بازاریابی شبکه ای نفیس

بازدید از کارخانه ایمان از طرف بازاریابی شبکه ای نفیس

بازدید از کارخانه صنایع بسته بندی ایمان در تاریخ 96/6/15 در ساعت 11 قبل از ظهرانجام می گیرد.

سرویس رفت و برگشت راس ساعت 8 صبح از مقابل دفتر مرکزی شرکت میراث نفیس دستها حرکت خواهد کرد . به همین دلیل از میهمانانی که قصد همراهی با دیگر دوستان را دارند دعوت می شود ، قبل از ساعت 8 صبح مقابل دفتر مرکزی  حضور به هم رسانند . بازدید برای دیگر بازاریابان نیز بلامانع است .

 

بازاریابی شبکه ای نفیس