اطلاعیه مهم

اطلاعیه مهم

پیرو اطلاعیه 96مندرج در پایگاه اینترنتی دبیرخانه کمیته نظارت بر عملکرد شرکت های بازاریابی شبکه ای و بر اساس بند (3) ماده (1) آئین نامه اجرائی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر عملکرد شرکت های بازاریابی شبکه ای ، ضمن تاییدیه دبیر خانه مذکور ، شرکت میراث نفیس دستها با پیوستن به عرصه تولید، قبل از تاریخ 28/07/1396 محصولات جدید خود را با برند های اختصاصی و با قیمت های ایده آل ،  جهت رقابت با  بازارهای سنتی ، برروی پایگاه اینترنتی خود بارگذاری نمود. این برگ زرین ، هدیه ایست برای کلیه بازاریابان ثابت قدم میراث نفیس دستها.
منتظر خبرهای جدید دیگراز سوی شرکت در جهت انطباق بیشتر با اطلاعیه 96 دبیرخانه کمیته نظارت بر عملکرد شرکت های بازاریابی شبکه ای باشید.