اطلاعیه مهم

 

شرکت صنایع بسته بندی ایمان تنها با شرکت بازاریابی میراث نفیس دستها ادغام شده است و کلیه شایعات در خصوص اینکه شرکت صنایع بسته بندی ایمان شرکت بازاریابی دیگری را خریده است کذب می باشد.