عشقی که برای یک باور خرج می کنید

رسیدن به موفقیت و روزهای خوب در زندگی هیچ گاه غیرقابل دسترس نیست. به شرط آنکه باور داشته باشی که پیروز میدان هستی و حتی اگر چند بار زمین خوردی باز هم پیروزی از آن توست. باید بدانیم که هر زمین خوردنی به دنبالش یک پیروزی بزرگ دارد. این را حتی می شود از تاریخ شکست ها و پیروزی های ملت ها هم دید و از آن درس گرفت. هنگامی که مصمم به انجام عملی شدید، باید درهای تردید را کاملاً مسدود کنید اما یادتان باشد که پیروزی حق کسانیست که از شکست های خود درس گرفته اند. برای ثروتمند شدن باید اشتیاق شدیدی برای اینکار داشته باشید، در واقع اشتیاق اندک یا علاقه ای مختصر کافی نیست، شدت علاقه خود را می توانید با مشاهده فعالیت های روزانه خود بسنجید. اگر در کار اما  و اگر نباشد، به طور یقین پیروز خواهید شد. باید ترس را از خود دور کرد و با خود گفت: « من با نیروی شعورم پیش می روم و قدرت انجام هر کاری را هم دارم.»