شرکت های بازاریابی شبکه ای قانونی را ازشرکت های غیر قانونی تشخیص دهیداین روزها افراد زیادی به طور ناخواسته گرفتار دسیسه های هرمی شده و با فرض این که به سرعت به سودی زیاد دست پیدا کنند، بدون داشتن اطلاعات کافی، در دام شرکت های غیرقانونی می افتند. 

با دیدن این ویدیو شما می توانید شرکت های بازاریابی شبکه ای قانونی را ازشرکت های غیر قانونی تشخیص دهید . توصیه می کنیم که پیش از شروع فعالیت در این صنعت به خوبی در مورد مجوز صادره هر شرکت تحقیق کنید و با مراجعه به وب سایت های اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، وب سایت دبیرخانه کمیته نظارت وزارت صمت و وب سایت ایران هشدار از صحت مجوز "بازاریابی شبکه ای" اینگونه شرکت ها اطمینان حاصل نمایید و با خیالی آسوده در یکی از شرکت های بازاریابی شبکه ای قانونی و ماندگار فعالیت نمایید.