اطلاعیه مهم در رابطه با برگزاری همایش و گردهمایی ها

💢اطلاعیه مهم در رابطه با برگزاری همایش و گردهمایی ها💢


راهبران دقت داشته باشند📣


واضح است که فضای رفتاری و محیط کمپ ها و رویدادها باید در سطح فرهنگ جامعه ی ایران اسلامی باشند و طبق قوانین و ارزشهای کشور برگزار گردند. 


حفظ شئونات اسلامی و رعایت قوانین آیین نامه ی کمیته نظارت بر بازاریابی شبکه ای و آیین نامه داخلی شرکت نفیس امری ضروری است.


به دلیل حفظ امنیت شغلی خانواده ی بزرگ نفیس، واحد بازرسی نفیس در برابر برگزاری همایش هایی که از پیش به اطلاع این واحد نرسیده و فاقد مجوزهای لازم می باشد و همچنین حضور در دفاتر غیر قانونی(فاقد مجوز) , برخوردی جدی در این زمینه خواهد داشت.واحد بازرسی و لیدرشیپ شرکت شبکه نفیس