اطلاعیه در مورد واریز پورسانت فروردین ماه 97

بازاریابان گرامی

واریز پورسانت های فروردین ماه 97 تا پایان وقت اداری 97/02/05 به حساب های پاسارگاد و در تاریخ 97/02/06 در ساعت 17:30 به سایر حساب ها واریز خواهد شد.

ضمن تاکید، بازاریابانی که بانک عامل را بانک پاسارگاد معرفی کرده اند امروز پورسانت خود را دریافت می کنند و پورسانت بازاریابانی که بانک عامل آنها بانکی غیر از بانک پاسارگاد می باشد فردا پورسانت به حساب بازاریاب خواهد نشست . 

 

توجه

لیست افرادی که پورسانت آنها واریز نشده است و دلیل آن ( وارد نکردن شماره حساب ، وارد کردن شماره حساب اشتباه و وارد کردن شماره کارت به جای شماره حساب ) می باشد از طریق واحد مالی شرکت در گروه تلگرامی همیاران کورتیم قرار می گیرد .

 

بازاریابی شبکه ای نفیس