•  نام مسئول  دفتر مرکزی شرکت میراث نفیس دست ها
  •  شماره تماس: 02145148000
  •  شماره مجوز:  60/193421
  •  تاریخ گشایش: 1391/07/26
  •  آدرس:  تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان میرزای زینالی غربی، پلاک 101