سمينار ميراث نفيس دستها در قزوين | بازاریابی شبکه ای نفیس

سمينار شرکت بازاریابی شبکه ای نفیس در قزوين

همايش كمپاني ميراث نفيس دستها در قزوين در تاريخ 29 آذر ماه با حضور جمعي از ليدرهاي برتر شرکت برگزار شد.
به نمايندگي آقاي مسعود سليمي

 

بازاریابی شبکه ای نفیس