موفقیتِ امروز هر فرد، تکمیل شدن یک فرایند است که نقطه ی آغاز آن را هیچکس نمیداند!

««موفقیتِ امروز هر فرد، تکمیل شدن یک فرآیند است که نقطه ی آغاز آن را هیچکس نمیداند!»» یک دسته از افراد سریع و راحت و به طور موفق اقدام به توصیه کالا و تیم سازی میکنند. امّا چرا برای دسته دیگری از افراد، این روند زمان زیادی برده و به سختی انجام می شود؟ ۱-بی هدف و بدون اشتیاق آغاز می‌کنند. ۲-به نکات آموزشی دقت کافی ندارند. ۳-به دستاوردها،شکوه‌ و عظمت آینده این حرفه توجه نکرده و به همین علت باعث«تغییر» ایشان نشده است. ۴-تمرکز وزمان کافی و مستمر برای کسب و کارشان اختصاص نمی‌دهند. و امّا((دلیل اصلی)) ۵- پاسخ اصلی و اساسی به نتایج هر ۲ دسته از افراد: باید پذیرفت که اصل ماجرا به گذشته و سبک زندگی افراد،قبل از ورود به این حرفه یا هر شغل دیگری بر می‌گردد. به زبان ساده، دسته ی اول قائدتاً سبک زندگی و رفتارشان منجربه ایجاد روابط متعدد شده و با نشان دادن توانمندی های مختلف و ایجاد ارزش های اعتباری و معنوی با ایشان، روابطی بر پایه ی اعتماد بنا کرده اند و عمق این ارتباطات اندازه مطلوبی دارد و در ادامه نیز این مهارت به کمکشان میاید و دسته ی دوم برعکس دسته اول ... اما دسته ی دوم باید از اینکه آشنایی با این حرفه باعث شده تا بیدار شوند و به خودشان بیایند، خود را فردی خوش شانس تلقی کنند ، باید سبک زندگی خود را تغییر داده و توجه ویژه ای به ارزش و جایگاه کیفیت ارتباطات در تمام ابعاد زندگی خود داشته باشند و آن را به عنوان واقعیتی نقض ناپذیر بپذیرند. خیلی از افراد پس از رسیدن به این آگاهی، بلافاصله اقدام به برقراری ارتباطات زیاد در هر فضایی می‌کنند. این تصمیم،رویکرد بدی نیست، ولی برای پیشرفت شما هم کافی نخواهد بود! توصیه من به این افراد این است که در ابتدا به درون و رفتار خود رجوع کنند و رشد و تغییر فردی خود را در اولویت قرار دهند؛ به بیان ساده، شما باید به فرد جذاب،معقول،مشتاق و قابل اعتماد تبدیل شوید. در این صورت، روند پراسپکتینگ یا ساخت ارتباطات جدید و ترمیم ارتباطات قدیم برای شما موفقیت آمیز خواهد بود. (تبدیل شدن به فرد”قابل”توجه اطرافیان) بدیهی است که این موضوع همواره در حوزه های مختلف کاری مؤثر بوده و باعث رشد افراد در زمینه های مختلف می‌شود و این مهارت یکی از ویژگی های مورد نیاز برای موفقیت در هر جایگاه و موقعیتی است. در ادامه مقالات بعدی، در مورد آثار شگفت انگیز این مهارت ضروری در راهبری و مدیریت سازمان بیشتر صحبت می کنیم. (علی ضیایی) جذاب و پیروز باشید.